• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽITIŠTE
Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju standova u okviru manifestacije "Pile fest 2016."

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе до 13.06.2016. до 12,00 часова.
Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране
Издавање простора намењеног постављању штандова за продају пића,
Издавање простора намењеног за постављање забавног парка. вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.
Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима.

Организатор утврђује почетне цене:

  Простор за постављање штандова са правом продаје хране, на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (величина простора заштандове 1,2,3,4,5,6- 15m^2, а штандове 7,8-45m^2)
 • Штанд бр. 1- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара
  Простор штандова за продају пића, на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ (величина простора по штанду-15m^2)
 • Штанд бр. 1- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара

 

Простор за постављање забавног парка, на локацији помоћног терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ величине 350 m^2-150.000,00 динара

  Право учешћа:
 • Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (штандови са бројем од 1 до 8), имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.
 • Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.
 • Право учешћа на локацији помоћни терен спортског цента „Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање делатности забавних и тематских паркова.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а поред понуђене цене морају имати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (Извод из АПР-а)

Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ- ПИЛЕ ФЕСТ 2016.“ на адресу:
Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиште. Са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“

Отварање понуда ће се обавити 15.06.2016. године у просторијама Туристичке организације општине Житиште, са почетком у 12,00 часова, уз присуство Комисије Туристичке организације општине Житиште. Уколико два или више понуђача понуде исту цену за исти штанд, лицитација ће се наставити јавним надметањем, а предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на теритирији општине Житиште. Лица која излицитирају штандове ће пред Комисијом извлачити број штанда са скице која је у прилогу јавног позива.
Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.
Са сваким учесником који буде излицитирао штанд склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Уговор су дужни потписати у року од 5 дана од дана обављања лицитације.
Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања Уговора.
Учесник који не потпише уговор у року од 5 дана од обављене лицитације, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу.
Излицитирани износ појединачних штандова закупци уплаћују на наменски рачун примаоца „Туристичка организација општине Житиште“, који ће бити посебно отворен у сврху организације манифестације „Пиле фест 2016“.

Туристичка организација општине Житиште

 
Обавештенје о закљученом уговору - партија 2

OБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУНазив наручиоца:

Туристичка Организација Општине Житиште 

Адреса наручиоца:

Цара Душана 5 , Житиште

Интернет страница наручиоца:

www.zitistetourism.org

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Јавна набавка мале вредности услуга из области културе – ангажовање извођача за манифестацијeУ срцу Баната-пиле фест“ ЈН бр. 01/15; Назив и ознака из општег речника набавке: 92312250 услуге других самосталних уметника;

Уговорена вредност:

Партија 2- 815.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

Једна

Понуђена цена:

Највиша цена:

Партија 2 - 815.000,00 динара

(није у систему ПДВ)

Најнижа цена:

Партија 2- 815.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа цена:

Партија 2- 815.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 02 .06. 2015. године

Датум закључења уговора:

12 .06. 2015. године

Основни подаци о добављачу:

Агенција за пословне услуге „Едумо“ , Београд ПИБ:108966864 , Матични број:63829480

Период важења уговора:

Период од 3.-5.јула 2015. године


 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 Sledeća > Kraj >>

Strana 4 od 8

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter