• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Info
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, обликоване по партијама за јавну набавку услуга PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 02 jul 2013 12:30

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 01-185,

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

23210 ЖИТИШТЕ, ЦАРА ДУШАНА 5

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, обликоване по партијама за јавну набавку услуга

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 Житиште , www.zitistetourism.org

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: поступак јавне набавке мале вредности;

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су услуге из области културе  – ангажовање извођача за манифестацију „Chicken fest- pile fest“ 2013. Назив и ознака из општег речника набавки су: 92312120- услуге музичких група ;

5. Јавна набавке је обликована у 2 партије:

Партија 1 – услуге музичке  групе „Хари Мата Хари“

Партија 2 – услуге музичке групе  „Валентино“

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.zitistetourism.org. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса Цара Душана 5, Житиште, сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште , са обавезном назнаком на лицу коверте :“Не отварати – ангажовање извођача за манифестацију  „Chicken fest – pile fest” 2013 –  Партија бр. ______ „ поштом или лично преко службе Туристичке организације Општине Житиште. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт. Рок подношења понуда је 10. 07. 2013 године до 12 часова.

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Туристичке ОО Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште у просторијама организације.Понуде ће се отварати 10.07.2013 године  у 12.30 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особа за контакт: Маја Глушац , моб.тел 069/5520930 или мail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ - ОВДE

Poslednje ažurirano subota, 19 oktobar 2013 21:27
 

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter