• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Info
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности PDF Štampa El. pošta

 

На основу члана 55. Став 1. Тачка 2) , члана 57. Став 1 и члана 60. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга броj 01-134 од 12.05.2015 године (Ред.бр.ЈНМВ 01/15),

Наручилац

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

23210 ЖИТИШТЕ , ЦАРА ДУШАНА 5

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 01/15 ,

обликоване по партијама за јавну набавку услуга

 1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца:Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 Житиште , www.zitistetourism.org

 2. Врста наручиоца:орган државне управе

 3. Врста поступка јавне :поступак јавне набавке мале вредности;

 4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су услуге из области културе – ангажовање извођача за манифестацију „У срцу Баната – Пиле фест“ 2015

Назив и ознака из општег речника набавки су :92312250- услуге других самосталних уметника;

 1. Јавна набавке је обликована у 2 партије:

 

Партија 1 – Соло певач – (мушки вокал) са каријером од минимално десет година , певач забавне и народне музике ( у даљем тексту:Извођач). Извођач са издатих:

 • минимално четири албума и минимално 10 синглова;

 • освајеним наградама на познатим музичким фестивалима „Оскар популарности“, „Будвански фестивал“ , фестивала „Златни мелос“ и „Мелцо“ , учесник манифестацији „Дани естраде“;

 • Извођач са изузетом популарношћу у земљи и у дијаспори.

 • Извођач са одржаних минимално десет соло концерата на којима је било присутно од три хиљаде до четири хиљаде посетилаца по концерту и солистички концерт са присуством од 20000 - 25000 посетилаца.

 • Извођач са композицијама од минимално четири дуета са познатим народним певачима и бендовима.

- услуге других самосталних уметника - 92312250

Партија 2група - (групу чине мушки чланови )са каријером од минимално десет година , изводе нумере поп карактера али и народног мелоса (у даљем тексту:Извођач).

 • Извођач са издатих минимално три албума;

 • Извођач са освојеним наградама од 2 – 4 пута на познатим музичким фестивалима као што су „Оскар популарности“ Србије и „Оскар популарности“ Босне и Херцеговине, као и на Pink music Festival;

 • Извођач са снимљена најмање два дуета са познатим поп и народним певачима.

 • Извођач са минимално петнаест соло концерата на којима је било присутно од три хиљаде до четири хиљаде посетилаца по концерту .

 • Извођач са изузетном популарношћу на простору бивше Југославије и дијаспоре.

,- услуге других самосталних уметника -92312250

 1. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора :Најнижа понуђена цена;

 2. Понуде са варијантама нису дозвољене.

 3. Преузимање конкурсне документације:Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца:www.zitistetourism.org

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса Цара Душана 5, Житиште, сваког радног дана од 8:00 до 13:00.

 1. Начин подношења понуда и рок:Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 , 23210Житиште , са обавезном назнаком на лицу коверте :“Не отварати – ангажовање извођача за манифестацију „У срцу Баната – Пиле фест 2015 – Партија бр. ______ „ поштом или лично преко службе Туристичке организације Општине Житиште.На полеђини коверте обавезно навести назив , адресу , број телефона , као име и презиме особе за контакт.Рок подношења понуда је 28.05.2015 године до 10.00 часова

 2. Место , време и начин отварања понуда:Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Туристичке ОО Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште у просторијама организације.Понуде ће се отварати 28.05.2015 године у 11.00 часова.

 3. Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

 4. Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

 5. Особа за контакт: Јованка Рајић 023/822-250 , 822-272

 Dokument za preuzimanje:

 

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter