• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Javna Nabavka u oblasti kulture PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
sreda, 08 jun 2016 12:36

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

KONKURSNE USLUGE U KULTURI

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Poslednje ažurirano četvrtak, 09 jun 2016 11:47
 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, обликоване по партијама за јавну набавку услуга PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 02 jul 2013 12:30

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 01-185,

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

23210 ЖИТИШТЕ, ЦАРА ДУШАНА 5

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, обликоване по партијама за јавну набавку услуга

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 Житиште , www.zitistetourism.org

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: поступак јавне набавке мале вредности;

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су услуге из области културе  – ангажовање извођача за манифестацију „Chicken fest- pile fest“ 2013. Назив и ознака из општег речника набавки су: 92312120- услуге музичких група ;

5. Јавна набавке је обликована у 2 партије:

Партија 1 – услуге музичке  групе „Хари Мата Хари“

Партија 2 – услуге музичке групе  „Валентино“

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.zitistetourism.org. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса Цара Душана 5, Житиште, сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште , са обавезном назнаком на лицу коверте :“Не отварати – ангажовање извођача за манифестацију  „Chicken fest – pile fest” 2013 –  Партија бр. ______ „ поштом или лично преко службе Туристичке организације Општине Житиште. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт. Рок подношења понуда је 10. 07. 2013 године до 12 часова.

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Туристичке ОО Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште у просторијама организације.Понуде ће се отварати 10.07.2013 године  у 12.30 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особа за контакт: Маја Глушац , моб.тел 069/5520930 или мail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ - ОВДE

Poslednje ažurirano subota, 19 oktobar 2013 21:27
 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности PDF Štampa El. pošta

 

На основу члана 55. Став 1. Тачка 2) , члана 57. Став 1 и члана 60. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга броj 01-134 од 12.05.2015 године (Ред.бр.ЈНМВ 01/15),

Наручилац

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

23210 ЖИТИШТЕ , ЦАРА ДУШАНА 5

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 01/15 ,

обликоване по партијама за јавну набавку услуга

 1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца:Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 Житиште , www.zitistetourism.org

 2. Врста наручиоца:орган државне управе

 3. Врста поступка јавне :поступак јавне набавке мале вредности;

 4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су услуге из области културе – ангажовање извођача за манифестацију „У срцу Баната – Пиле фест“ 2015

Назив и ознака из општег речника набавки су :92312250- услуге других самосталних уметника;

 1. Јавна набавке је обликована у 2 партије:

Opširnije...
 
Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju standova u okviru manifestacije "Pile fest 2016." PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 06 jun 2016 12:21

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе до 13.06.2016. до 12,00 часова.
Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране
Издавање простора намењеног постављању штандова за продају пића,
Издавање простора намењеног за постављање забавног парка. вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.
Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима.

Организатор утврђује почетне цене:

  Простор за постављање штандова са правом продаје хране, на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (величина простора заштандове 1,2,3,4,5,6- 15m^2, а штандове 7,8-45m^2)
 • Штанд бр. 1- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара
  Простор штандова за продају пића, на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ (величина простора по штанду-15m^2)
 • Штанд бр. 1- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара

 

Простор за постављање забавног парка, на локацији помоћног терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ величине 350 m^2-150.000,00 динара

  Право учешћа:
 • Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (штандови са бројем од 1 до 8), имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.
 • Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.
 • Право учешћа на локацији помоћни терен спортског цента „Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање делатности забавних и тематских паркова.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а поред понуђене цене морају имати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (Извод из АПР-а)

Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ- ПИЛЕ ФЕСТ 2016.“ на адресу:
Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиште. Са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“

Отварање понуда ће се обавити 15.06.2016. године у просторијама Туристичке организације општине Житиште, са почетком у 12,00 часова, уз присуство Комисије Туристичке организације општине Житиште. Уколико два или више понуђача понуде исту цену за исти штанд, лицитација ће се наставити јавним надметањем, а предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на теритирији општине Житиште. Лица која излицитирају штандове ће пред Комисијом извлачити број штанда са скице која је у прилогу јавног позива.
Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.
Са сваким учесником који буде излицитирао штанд склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Уговор су дужни потписати у року од 5 дана од дана обављања лицитације.
Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања Уговора.
Учесник који не потпише уговор у року од 5 дана од обављене лицитације, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу.
Излицитирани износ појединачних штандова закупци уплаћују на наменски рачун примаоца „Туристичка организација општине Житиште“, који ће бити посебно отворен у сврху организације манифестације „Пиле фест 2016“.

Туристичка организација општине Житиште

Poslednje ažurirano sreda, 08 jun 2016 12:35
 
OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 26 maj 2014 07:52

Назив наручиоца:

Туристичка Организација Општине Житиште

 

Адреса наручиоца:

Цара Душана 5 , Житиште

Интернет страница наручиоца:

www.zitistetourism.org

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Јавна набавка мале вредности услуга из области културе – ангажовање извођача за манифестацију „Chicken fest – pile fest 2014“ ЈН бр. 01/14; Назив и ознака из општег речника набавке: 92312250 услуге других самосталних уметника;

Уговорена вредност:

Партија 1- 1.100.000,00 динара

Партија 2-    620.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

Три

Понуђена цена:

Највиша цена:

Партија 1 - 1.125.000,00 динара

 (са ПДВ-ом =1.440.000,00 динара)

Партија 2 -    625.000,00  динара

 (са ПДВ-ом = 804.000,00 динара)

Најнижа цена:

Партија 1 -1.100.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Партија 2-    620.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа цена:

 Партија 1 -1.100.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

 Партија 2-    620.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Датум доношења одлуке о додели уговора:

 

 16 .05. 2014. године

Датум закључења уговора:

 26 .05. 2014. године

Основни подаци о добављачу:

Агенција за пословне услуге DEKSO“ , Београд   ПИБ:108043681 , Матични број:63172472

Период важења уговора:

Период од закључења уговора до његовог извршења, односно завршетка манифестације - наступа извођача.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 26 maj 2014 08:01
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 3

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter