• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Јавни конкурс PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 15 maj 2015 07:45

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Житиште за 2015. годину, Туристичка организација Општине Житиште расписује јавни конкурс.
Цео текст конкурса као и образац за конкурс и правилник о финансирању удружења можете преузети овде:

 

 

Poslednje ažurirano petak, 15 maj 2015 08:25
 
ODLUKA PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 10 jun 2016 12:19

Туристичка организација Општине Житиште ставља ВАН СНАГЕ „ЈАВНИ
ПОЗИВ за издавање у закуп простора намењеног постављању штандова у оквиру
манифестацију „Пиле фест 2016.“ из техничких разлога.
 
Нови Јавни позив биће расписан 14.06.2016. и биће истакнут на веб сајту
Туристичке организације Општине Житиште и сајту Општине Житиште.
 
 
 
Туристичка организација Општине Житиште
в.д. директора Мирјана Новаковић с.р.
 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, обликоване по партијама за јавну набавку услуга PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 02 jul 2013 12:30

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 01-185,

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

23210 ЖИТИШТЕ, ЦАРА ДУШАНА 5

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, обликоване по партијама за јавну набавку услуга

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 Житиште , www.zitistetourism.org

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: поступак јавне набавке мале вредности;

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су услуге из области културе  – ангажовање извођача за манифестацију „Chicken fest- pile fest“ 2013. Назив и ознака из општег речника набавки су: 92312120- услуге музичких група ;

5. Јавна набавке је обликована у 2 партије:

Партија 1 – услуге музичке  групе „Хари Мата Хари“

Партија 2 – услуге музичке групе  „Валентино“

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.zitistetourism.org. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса Цара Душана 5, Житиште, сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Туристичка организација Општине Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште , са обавезном назнаком на лицу коверте :“Не отварати – ангажовање извођача за манифестацију  „Chicken fest – pile fest” 2013 –  Партија бр. ______ „ поштом или лично преко службе Туристичке организације Општине Житиште. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт. Рок подношења понуда је 10. 07. 2013 године до 12 часова.

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Туристичке ОО Житиште , Цара Душана 5 , 23210 Житиште у просторијама организације.Понуде ће се отварати 10.07.2013 године  у 12.30 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особа за контакт: Маја Глушац , моб.тел 069/5520930 или мail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ - ОВДE

Poslednje ažurirano subota, 19 oktobar 2013 21:27
 
Javna Nabavka u oblasti kulture PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
sreda, 08 jun 2016 12:36

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

KONKURSNE USLUGE U KULTURI

Dokumentaciju možete preuzeti ovde:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Poslednje ažurirano četvrtak, 09 jun 2016 11:47
 
Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju standova u okviru manifestacije "Pile fest 2016." PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 06 jun 2016 12:21

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе до 13.06.2016. до 12,00 часова.
Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране
Издавање простора намењеног постављању штандова за продају пића,
Издавање простора намењеног за постављање забавног парка. вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.
Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима.

Организатор утврђује почетне цене:

  Простор за постављање штандова са правом продаје хране, на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (величина простора заштандове 1,2,3,4,5,6- 15m^2, а штандове 7,8-45m^2)
 • Штанд бр. 1- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 30.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара
  Простор штандова за продају пића, на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ (величина простора по штанду-15m^2)
 • Штанд бр. 1- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 2- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 3- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 4- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 5- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 6- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 7- 60.000,00 динара
 • Штанд бр. 8- 60.000,00 динара

 

Простор за постављање забавног парка, на локацији помоћног терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“ величине 350 m^2-150.000,00 динара

  Право учешћа:
 • Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште (штандови са бројем од 1 до 8), имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.
 • Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.
 • Право учешћа на локацији помоћни терен спортског цента „Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање делатности забавних и тематских паркова.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а поред понуђене цене морају имати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (Извод из АПР-а)

Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ- ПИЛЕ ФЕСТ 2016.“ на адресу:
Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиште. Са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“

Отварање понуда ће се обавити 15.06.2016. године у просторијама Туристичке организације општине Житиште, са почетком у 12,00 часова, уз присуство Комисије Туристичке организације општине Житиште. Уколико два или више понуђача понуде исту цену за исти штанд, лицитација ће се наставити јавним надметањем, а предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на теритирији општине Житиште. Лица која излицитирају штандове ће пред Комисијом извлачити број штанда са скице која је у прилогу јавног позива.
Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.
Са сваким учесником који буде излицитирао штанд склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Уговор су дужни потписати у року од 5 дана од дана обављања лицитације.
Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања Уговора.
Учесник који не потпише уговор у року од 5 дана од обављене лицитације, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу.
Излицитирани износ појединачних штандова закупци уплаћују на наменски рачун примаоца „Туристичка организација општине Житиште“, који ће бити посебно отворен у сврху организације манифестације „Пиле фест 2016“.

Туристичка организација општине Житиште

Poslednje ažurirano sreda, 08 jun 2016 12:35
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 3

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter