• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Odluka PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 03 avgust 2018 09:51
Poslednje ažurirano petak, 03 avgust 2018 10:06
 
Обавештенје о закљученом уговору - партија 1 PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
ponedeljak, 15 jun 2015 13:09

OБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУНазив наручиоца:

Туристичка Организација Општине Житиште

Адреса наручиоца:

Цара Душана 5 , Житиште

Интернет страница наручиоца:

www.zitistetourism.org

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Јавна набавка мале вредности услуга из области културе – ангажовање извођача за манифестацијe „У срцу Баната-пиле фест“ ЈН бр. 01/15; Назив и ознака из општег речника набавке: 92312250 услуге других самосталних уметника;

Уговорена вредност:

Партија 1- 1.007.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

Једна

Понуђена цена:

Највиша цена:

Партија 1 - 1.007.000,00 динара

(није у систему ПДВ-а)

 

Најнижа цена:

Партија 1 -1.007.000,00 динара

(није у систему ПДВ-а)

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Најнижа цена:

Партија 1 -1.007.000,00 динара (није у систему ПДВ-а)

Датум доношења одлуке о додели уговора:

02 .06. 2015. године

Датум закључења уговора:

12 .06. 2015. године

Основни подаци о добављачу:

Агенција за пословне услуге „Едумо“ , Београд ПИБ:108966864 , Матични број:63829480

Период важења уговора:

Период од 3.-5.јула 2015. године


Poslednje ažurirano ponedeljak, 15 jun 2015 13:19
 
Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju standova u okviru manifestacije "Pile fest 2016." PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 14 jun 2016 11:36

На предлог Управног одбора Туристичка организација општине Житиште као организатор  манифестације „ПИЛЕ ФЕСТ-2016.“  (од 01.07. до 03. 07.2016.) објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе до 17.06.2016.  до 12,00 часова. 
Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране, пића за време трајања манифестације „Пиле фест-2016“ у периоду од 01.-03. јулa 2016. године вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.

Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима:

Организатор утврђује почетне цене:

  1.     Места за продају хране, распоређених на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште

  Најнижа цена коју је могуће понудити за појединачно место површине- 15 30.000,00 динара  (укупно 6 места)

  2.     Места за продају пића, распоређених на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“

  Најнижа  цена коју је могуће понудити за појединачно место површине-15 - 60.000,00 динара (укупно 8 места)

 

Најниже цене се уједно сматрају и почетним прописаним вредностима, и свака понуда испод те вредности ће се сматрати неприхватљивом.

 

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду за  место исте намене (место за продају пића/место за продају хране).

  Право учешћа:                                                                                                              

  1.     Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште, имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.

  2.     Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а  поред понуђене цене морају имати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (извод из АПР-оригинал или фотокопију)

 

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу:

Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиштеса назнаком  „ЈАВНИ ПОЗИВ-ПИЛЕ ФЕСТ 2016.“,“понуда за место за продају (хране/пића)“

Отварање понуда ће  обавити ЈАВНО пред  Комисијом Туристичке организације општине Житиште, 20.06.2016. године у просторијама Туристичке организације општине Житиште, са почетком у 12,00 часова.

Комисија ће након отварања понуда, исте рангирати по висини за места исте намене и места ће добити 6 највиших понуда за места за продају хране и 8 највиших понуда за места за продају пића.

Распоред места ће се одређивати пред Комисијом тако што ће понуђачима бити предочена скица са распоредом места, а право да први бира место имаће понуђач највише цене и тако редом до испуне свих места.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену за место исте намене, предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на територији општине Житиште.

Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.

Са сваким учесником који буде излицитирао место склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Уговор су дужни потписати у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања уговора.

Учесник који не потпише уговор у року од 3 дана од отварања понуда, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу са најповољнијом понудом.

 

Туристичка организација општине Житиште

 
Јавни позив за издавање простора намењеног за постављање стандова за продају хране и пића на манифестацији Пиле фест 2018 PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 27 jul 2018 12:14

Туристичка организација општине Житиште као организатор  манифестације „ПИЛЕ ФЕСТ 2018.“  (од 10.08. до 12. 08.2018.) дана 27.07.2018. године објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

Свим заинтересованим субјектима за закуп простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе почев од дана објављивања позива до  02.08.2018.  до 12,00 часова.

Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје хране и пића за време трајања манифестације „Пиле фест 2018.која се одржава  у периоду од 10.-12. августа 2018. године вршиће се прикупљањем понуда у затвореним ковертама.

Организатор ставља на располагање уређен простор са прикључком струје и обезбеђује приступ води и тоалетима:

Организатор утврђује почетне цене:

1.       Места за продају хране, распоређених на локацији испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште

Најнижа цена коју је могуће понудити за појединачно место површине- 15 - 30.000,00 динара  (укупно 6 места)

2.       Места за продају пића, распоређених на локацији малих терена спортског центра „Драган Вучуревић- Вучко“

Најнижа  цена коју је могуће понудити за појединачно место површине-15 - 60.000,00 динара (укупно 8 места)

Најниже цене се уједно сматрају и почетним прописаним вредностима, и свака понуда испод те вредности ће се сматрати неприхватљивом.

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду за  место исте намене (место за продају пића/место за продају хране).

Право учешћа:                                                                                                                           

1.       Право учешћа на локацији простор испред Основне школе „Свети Сава“ Житиште, имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности тј. које се баве услуживањем хране у угоститељским објектима.

2.       Право учешћа на локацији малих терена спортског центра “Драган Вучуревић-Вучко“ имају сва правна лица и предузетници регистровани за обављање угоститељске делатности.

Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом а  поред понуђене цене мора садржати пун назив и адресу понуђача, доказ о регистрацији (фотокопију извода из АПР-а)

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу:

Туристичка организација општине Житиште, Цара Душана 5, 23210 Житиште, са назнаком  „ЈАВНИ ПОЗИВ-ПИЛЕ ФЕСТ 2018.“,“понуда за место за продају хранеили  „понуда за место за продају пића“ зависно за шта се конкурише.

Отварање понуда ће  обавити ЈАВНО пред  Комисијом Туристичке организације општине Житиште, 03.08.2018. године у згради Општине Житиште (мала сала, 2. спрат), са почетком у 12,00 часова.

Комисија ће након отварања понуда, исте рангирати по висини понуђене цене за места исте намене и места ће добити 6 највиших понуда за места за продају хране и 8 највиших понуда за места за продају пића.

Распоред места ће се одређивати пред Комисијом тако што ће понуђачима бити предочена скица са распоредом места, а право да први бира место имаће понуђач највише цене и тако редом до испуне свих места.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену за место исте намене, предност ће имати понуђач који своју угоститељску делатност обавља на територији општине Житиште.

Закупци штандова немају право издавања простора у подзакуп без сагласности организатора.

Са сваким учесником који буде излицитирао место склопиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Уговор су дужни потписати у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Учесник је дужан да излицитирани износ уплати приликом склапања уговора.

Учесник који не потпише уговор у року од 3 дана од отварања понуда, сматраће се да је одустао од исте и организатор задржава право да предметни простор понуди првом наредном понуђачу са најповољнијом понудом.

Информације на бр. телефона 023/822-250 ; 069/718-367

Туристичка организација општине Житиште

 
Јавни конкурс PDF Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
petak, 15 maj 2015 07:45

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Житиште за 2015. годину, Туристичка организација Општине Житиште расписује јавни конкурс.
Цео текст конкурса као и образац за конкурс и правилник о финансирању удружења можете преузети овде:

 

 

Poslednje ažurirano petak, 15 maj 2015 08:25
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 3

Linkovi

 

 

 

Anketa

Koji vid turizma, prema vašem mišljenju, treba da ima primarnu ulogu u Opštini Žitište ?
 

Posećenost sajta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter